Cookie beleid SV Epe

De website van SV Epe is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten

Statuten

Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

1.De vereniging is genaamd Sportvereniging “Epe”, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de ge­meente Epe.
2.De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3.De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel Veluwe te Deventer.

Artikel 2 - Duur

1.De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
3.De vereniging is opgericht op 1 augustus 1939.

Artikel 3 - Doel

1.De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorde­ren van de voetbal­sport in al zijn verschijnings­vor­men.
2.De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);
b.deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen;
c.zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organi­seren;
d.de benodigde accommodatie te verwerven, tot stand te brengen en in stand te houden.
3.De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Artikel 4 - Lidmaatschap

1.a.Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten

b. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB, kunnen lid zijn van de vereniging.

2.a.Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie de KNVB het lidmaatschap heeft beëindigd.
b.De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in de vereniging een functie - welke dan ook - bekleden het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen.
c. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

3.Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
4.Op voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat erelid of lid van verdienste verlenen.
5.Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen.

Artikel 5 - Rechten en verplichtingen

1.De vereniging en de KNVB kunnen, voorzover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het be­stuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
2.De vereniging en de KNVB kunnen, voorzover dit in de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.
3.Voorzover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
4.De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoe­fend door het bestuur.
5.De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan ver­plichtingen - al dan niet van financiële aard - aan de leden opleggen.
6.De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereni­ging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijk­heid wordt gevorderd.
7.De leden zijn gehouden:

a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene ver­ga­dering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
b.de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede de van toe­pas­sing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
c.de door de KNVB van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) na te leven;
d. de belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 6 - Straffen

1.a.In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglemen­ten en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
b.Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijd­be­palingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.

2.Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van overtredingen met inacht­neming van het bepaalde in het Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtre­dingen door de organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door een tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging te beschou­wen.
3.a.Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.
b.Indien in een Tuchtreglement geen ander orgaan wordt aangewe­zen, kan een lid van een door het bestuur opgelegde straf in beroep gaan bij de algemene vergadering, met inachtneming van het in het Tuchtreglement of anders van het in lid 7 van dit artikel bepaalde.

4.a.In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen worden opgelegd:

berisping;schorsing;ontzetting uit het lidmaatschap (royement);uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf be­paald aantal wedstrijden;ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde ter­mijn uit te oefenen.

b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan het lid worden medege­deeld.

5.Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Geduren­de de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoe­fend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.

6.a.Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
b.Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld.

7.Van een door de vereniging opgelegde straf kan het lid binnen een maand na ont­vangst van deze kennisgeving in beroep gaan. Een eventueel al in werking getreden schorsing wordt door een beroep niet gestuit.

Artikel 7 - Einde lidmaatschap

1.Het lidmaatschap eindigt:
a.door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;
b.door opzegging door het lid;
c.door opzegging door de vereniging;d.door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6;
e.door beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB.

2.a.Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
b.Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in een Tuchtregle­ment anders is bepaald.

3.De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a.in de gevallen in de statuten genoemd;
b.wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereis­ten die de statuten aan het lidmaatschap stellen;
c.wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

4.a.Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. b.Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen

- wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaat­schap te laten voortdu­ren;

- binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtin­gen zijn ver­zwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is.

Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplich­tingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelij­ke rechten enverplichtingen hieronder begrepen;

- binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een an­dere rechtsvorm of tot fusie.

5.a.Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggings­termijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het einde van het boekjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in de gevallen, als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel.

b. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

6.Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

7.Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn gelde­lij­ke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

Artikel 8 - Donateurs

1.De vereniging kent naast leden donateurs.
2.Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestel­de bijdrage te storten.
3.Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of re­gle­menten zijn toegekend of opgelegd.
4.De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.5.Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9 - Bestuur

1.a.Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

2.Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling ge­schiedt niet door middel van een bindende voordracht.
3.Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te ma­ken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
4.In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving - medede­ling aan de leden.
5.Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprake­lijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is ge­weest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
6.De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schor­sing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die ter­mijn.
7.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap;

b. door bedanken.

Artikel 10 - Bestuursbevoegdheid

1.Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoe­dig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
3.Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het da­gelijks bestuur vast te stellen.
4.Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
5.Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeen­komsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zeker­heidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 11 - Vertegenwoordiging

1.Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.

2.a.De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid.

b.Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

3.a.De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niet anders voort­vloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
b.De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 10 lid 5 bedoelde handelingen.

4.Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegen­woordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aan­gaan van de betreffende rechts­handeling is besloten.

5.De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNVB vertegen­woordigd door een daartoe door het bestuur aan­ge­wezen bestuurs­lid, die bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.

Artikel 12 - Rekening en verantwoording

1.Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aanteke­ningen omtrent de vermogenstoestand van de vereni­ging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2.a.Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
b.De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekeningeen bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurs­leden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

3.a.De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b.De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.
c.De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.
d.Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
e.Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstuk­ken blijken.f.Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 13 - Geldmiddelen en contributie

1.De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:a.contributies van de leden;b.ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;c.subsidies, giften en andere inkomsten.

2.De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage be­talen.
3.Degene, aan wie het predikaat erelid of lid van verdienste is verleend, is vrijge­steld van het betalen van contributie.
4.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boek­jaar verschuldigd.

Artikel 14 - Besluiten van organen van de vereniging

1.Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergade­ring beslissingsbevoegdheid is toegekend.

2.a.Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslis­send. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b.Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelij­ke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemge­rech­ tigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspron­ke­lijke stemming.

3.Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvol­gende vergadering van het or­gaan dienen te worden goedgekeurd.

4.a.Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voort­vloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
b.Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voor-geschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft geno­ men, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.
c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld doororgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.

5.a.Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijk­heid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:

1.wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;
2.wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6;
3.wegens strijd met een reglement.

b.Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld.

6.De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belangheb­bende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.

7.Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd.

Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevesti­ging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als op­nieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Artikel 15 - Algemene vergaderingen

1.Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2.Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergade­ring gehouden (de jaarver­ga­dering).

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

3.De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtne­ming van een termijn van ten­minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda.

4.a.Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uit­-brengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De ver­- zoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

5.De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
a.Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergade­ring;
b.Jaarverslag van het bestuur;
c.Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
d.Verslag van de kascommissie;
e.Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
f.Vaststelling van de contributies;
g.Vaststelling van de begroting;h.Benoeming bestuursleden;i.Benoeming commissieleden;j.Rondvraag.

Artikel 16 - Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen

1.De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
2.Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen wor­den in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerst­volgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 17 - Toegang en besluitvorming algemene vergadering

1.a.Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
b.Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene verga­dering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgeleg­de straf in welk geval zij bevoegd zijn al­leen de behandeling van hun beroep bij te wonen.

2.Stemgerechtigde leden tot zestien jaar hebben één stem. Stemgerechtigde leden van zestien en zeventien jaar hebben twee stemmen. Stemgerechtigde leden van achttien jaar en ouder, ereleden en leden van verdienste hebben drie stemmen.

3.Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

4.Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwan­ten in de rechte lijn ontzegd.

5.Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

6.Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk, indien de algemene vergadering dit besluit.

7.Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

8.Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerder­heid van de uitge­brachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de per­so­nen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

9.Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco uitgebracht of op enigerlei wijze ondertekend zijn, danwel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.

Artikel 18 - Statutenwijziging

1.De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opge­roe­pen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergade­ring moet tenminste veertien dagen bedragen.

2.Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behande­ling van een voorstel tot statutenwijziging hebben ge­daan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wij­zi­ging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

3.Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statuten­wijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

4.Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derde van de leden aanwezig of vertegen­woordigd is, wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meer­derheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

5.a.Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijd- stip wordt mededeling gedaan in het clubblad. Ieder bestuurslid afzonder­lijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.

b.De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzig­de statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen.

Artikel 19 - Ontbinding en vereffening

1.a.Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1 en lid 2 van overeen-komstige toepassing.
b.De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stem­men in een vergadering waarin tenminste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2.Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medege­deeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenmin­ste veertien dagen bedragen.

3.a.De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffe­naars.
b.De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbin­ding de alsdan zitting hebbende bestuursledenontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars.

4.Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene ver­gadering tevens één of meer bewaarders aanwijst.

5.De slotafrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie Ondersteuning Clubbestu­ren van de KNVB.

6.Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Ge­durende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglemen­ten voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigin­gen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

7.De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

Artikel 20 - Reglementen

1.De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement, Tuchtregle­ment of andere reglementen vaststellen en wijzigen.

2.Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

3.De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNVB.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!